1. ფლეტმარკეტზე პროექტის შესახებ ინფორმაციის განთავსება არის უფასო;
  2. ფლეტმარკეტი პასუხისმგებელი არ არის მენაშენეს მიერ განთავსებული ინფორმაციის სისწორეზე, ან მართვაზე;
  3. ფლეტმარკეტს აქვს უფლება ცვლილებები შეიტანოს განთავსებულ ინფორმაციაში, მომხმარებლების ინტერესებიდან გამომდინარე, – დააზუსტოს ან გაამდიდროს მონაცემები;
  4. ინფორმაციის განთავსებისას აუცილებელია მომხმარებელმა მიუთითოს პროექტის საკადასტრო კოდი, საორიენტაციო საწყისი ფასი, და საკონტაქტო ინფორმაცია. სხვა შემთხვევაში განცხადება არ გამოქვეყნდება;
  5. პლატფორმა განკუთვნილია საცხოვრებელი ფუქციის მატარებელი დეველოპერული პროექტებისთვის, შეუსაბამო პროექტების შესახებ ინფორმაცია არ გამოქვეყნდება;
  6. პლატფორმაზე არ დაიდება ორი ან მეტი განცხადება ერთიდაიმავე პროექტის შესახებ;
  7. ფლეტმარკეტი არ არის პასუხისმგებელი უძრავი ქონების მყიდველსა და გამყიდველს შორის დადებული ხელშეკრულების ხარისხზე ან შესრულებაზე